ទូរស័ព្ទ

023-698-5666

WeChat


អំពីយើង ច្រើនទៀត>>

ក្រុមហ៊ុនឧស្ម័នធម្មជាតិខេមបូឌាខូអិលធីឌី ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ដោយមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបានចុះបញ្ជីនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។...

加入我们 更多>>