ទំព័រដើម > ទំនាក់ទំនង >


CAMBODIAN NATURAL GAS CORP., LTD.

ទូរស័ព្ទ: +855 (0) 23 698 5666

E-mail: info@cngc-kh.com

Website: www.cngc-kh.com

Address: No. 132 St. 294, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia